Week2

Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
2
จ.
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
กระดาษแปลงร่าง
ขั้นเตรียม 5 นาที
- ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลมครูและนักเรียนทักทายกันและกัน
- นักเรียนอยู่กับตนเอง กำหนดลมหายใจเข้า – ออก สัก
4-5 ลมหายใจ
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 ท่า (ขนมจีบ – ตัวแอล ,  กำมือ – แบมือ) นับท่าละ 10 ครั้ง
- กระดาษสี
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง

ขั้นกิจกรรม 15 นาที
-ครูแจกกระดาษให้นักเรียนทุกคน คนละ๑แผ่น โดยวิธีส่งต่อกัน ซึ่งก่อนที่จะรับกระดาษ นักเรียนแต่ละคนไหว้ขอบคุณเพื่อนที่ส่งกระดาษมาให้อย่างนอบน้อม จนได้แผ่นกระดาษครบทุกคน
-ครูให้นักเรียนพับกระดาษเป็นรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการของตนเอง
-เมื่อนักเรียนพับกระดาษเสร็จ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิดนักเรียนนำเสนอว่าตนพับกระดาษเป็นรูปอะไร ทำไมจึงพับเป็นรูปนั้น
-ครูให้นักเรียนเล่านิทานจากกระดาษที่แต่ละคนพับ จนเป็นเรื่องราวเดียวกัน
ขั้นจบ :
- เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
-ครูเชิญพี่ที่อยู่ด้านซ้ายและด้านขวาครูเก็บชิ้นงานและอุปกรณ์
อ.
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรมสร้างรูปจากรูปทรง
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลมครูและนักเรียนทักทายกันและกัน
- นักเรียนอยู่กับตนเอง กำหนดลมหายใจเข้า – ออก สัก
4-5 ลมหายใจ
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 ท่า (กำมือ – แบมือ,กอหญ้า – งูใหญ่ ) นับท่าละ 10 ครั้ง
- กระดาษ
- ดินสอ
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
- ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสิ่งอื่นๆ
-ครูส่งตะกร้าที่ใส่กระดาษA4ไปทางด้านขวาและตะกร้าดินสอไปทางด้านซ้ายกระดาษ นักเรียนแต่ละคนไหว้ขอบคุณเพื่อนที่ส่งกระดาษมาให้อย่างนอบน้อม จนได้แผ่นกระดาษครบทุกคน
-จากนั้นครูให้นักเรียนพับกระดาษให้เป็นสองส่วน(กระดาษแนวตั้ง) แล้วด้านบนให้วาดภาพที่ครูกำหนด
-ภาพที่ 1 วงกลม วง ภาพที่ 2 สี่เหลี่ยม 1 รูป ภาพที่3 เส้นตรง 3 เส้น ภาพที่4 สามเหลี่ยม 2 รูป
-จากนั้นครูให้นักเรียนนำภาพทั้งหมดมาสร้างเป็นภาพที่มีความหมาย 1 ภาพ พร้อมตั้งชื่อภาพ
-เมื่อนักเรียนทำเสร็จ ครูให้นักเรียนนำเสนอภาพโดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนวาดภาพอะไร ทำไมถึงวาดภาพนี้ ตอนวาดรู้สึกอย่างไร อยากจะมอบภาพนี้ให้ใคร
ขั้นจบ  :
- เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
-ครูเชิญพี่Monitor เก็บกระดาษและดินสอใส่ตะกร้ามาให้ครู

พ.
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรมศิลปะจากจุด
ขั้นเตรียม 5 นาที
นักเรียนนั่งเป็นวงกลมครูและนักเรียนทักทายกันและกัน
ครูพานักเรียนทำ Brain Gym 3 ท่า ดังนี้
ท่าที่1
- ยกมือขึ้นทั้งสองข้าง
- ข้างซ้ายจีบมือและข้างขวาทาเป็นรูปตัว L
- สลับข้องจากข้างซ้ายจีบมือเปลี่ยนเป็นข้างขวาจีบมือแทนและจากข้างขวาทาเป็นรูปตัว L ก็ให้เปลี่ยนเป็นข้างซ้ายแทน
ท่าที่ 2
- มือข้างซ้ายจับที่จมูก
- มือข้างขวาจับที่หูข้างซ้ายโดยมือข้างขวาต้องโค้งข้ามศีรษะ
ท่าที่ 3
- มือแตะศีรษะ แตะไหล่ และกางแขนออก
- กางแขนออก แตะไหล่ และแตะศีรษะ ชื่นชมในความตั้งใจของเด็กๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม
- กระดาษ
- ดินสอ
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
- ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสิ่งอื่นๆ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
-ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เมื่อนึกถึงจุดนักเรียนรู้สึกอย่างไร จุดทำอะไรได้บ้าง อะไรบ้างที่จุดทำไม่ได้
-ครูส่งตะกร้าที่ใส่กระดาษครึ่ง A4 ไปทางด้านซ้ายและส่งตะกร้าดินสอไปทางด้านขวา
ระหว่างที่ส่งกระดาษและดินสอนักเรียนรับไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-เมื่อได้กระดาษและดินสอครบ ครูให้นักเรียนสร้างภาพหนึ่งภาพที่เกิดจากจุดหลายจุด ระหว่างที่ทำครูEmpower ขอบคุณทุกความตั้งใจ
-เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนวางดินสอและกระดาษไว้ด้านหน้าตัวเอง
-ครูให้นักเรียนนำเสนอภาพที่สร้างจากจุด พร้อมบอกเหตุผลที่ทำ
ขั้นจบ  :
- เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณทุกความตั้งใจ ,ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
พฤ.

ขั้นเตรียม
-ฝึกการมีสติ รู้ตัว
-รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ของตนเอง
กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายผ่านกิจกรรม “โยคะ
ขั้นเตรียม(5 นาที)
ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
- นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 
เพลงบรรเลงประกอบการเคลื่อนไหว

ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกสติ โดยการกำหนดและรับรู้ลมหายใจผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย
- เสริมสร้างบุคลิกภาพทีดี
เกิดสมาธิและการจอจ่อ
ขั้นกิจกรรม(15 นาที)
ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหว ควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
- ทุกคนยืนในท่าที่สบาย  ยืนให้เต็มสองฝ่าเท้า  สัมผัสให้ได้ถึงจุดที่รับน้ำหนักตัวของเรามากที่สุดที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้าง  หัวไหล่ทั้งสองข้างไม่ต้องเกรง  หย่อนหัวไหลลงไป  ผ่อนคลายที่หัวไหลทั้งสองข้าง  หายใจเข้าลึกๆ ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ  ตามดูลมหายใจที่เป็นปกติสัก  3-4  ลมหายใจ
ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายโยคะ” ไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
- ตามด้วยBody scan สั้นๆ เพื่อผ่อนตระหนักรับรู้ทุกลมหายใจ
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
กลับมาอยู่กับตัวเอง ครูพาผ่อนคลายอย่างมีสติ
ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน

ศ.


ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรมพ่อแม่อยากเล่า
ขั้นเตรียม นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลมครูและนักเรียนทักทายกันและกัน
- นักเรียนอยู่กับตนเอง กำหนดลมหายใจเข้า – ออก สัก 
4-5 ลมหายใจ
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 ท่า (กำมือ – แบมือ,กอหญ้า – งูใหญ่ ) นับท่าละ 10 ครั้ง


ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม : ( 15 นาที )
ผู้ปกครองเล่าเรื่องราวต่างๆเมื่อครั้งยังเป็นเด็กให้ลูกๆร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ  : ( 5 นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน


กิจกรรม : เสียงกระซิบ
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม

ตัวอย่างชิ้นงาน

ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น