Week6

Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
6
จ.
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรมใบไม้ต้นเดียวกัน
ขั้นเตรียม 5 นาที
-ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลมครูและนักเรียนทักทายกันและกัน แล้วพาทำเบรนยิม ๒ ท่า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม
-ท่ากำแบ 10 ครั้ง
-ท่าหัว ไหล่ ขา สลับกัน 10 ครั้ง
- ใบไม้ต้นเดียวกันแต่แตกต่งช่วงเวลากัน
-กระดาษ
-ดินสอ
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง

ขั้นกิจกรรม 15 นาที
-ครูนำใบไม้ต้นเดียวกัน แต่ต่างช่วงเวลากันมาให้นักเรียนดู
-ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนเห็นอะไร  นักเรียนรู้สึกอย่างไร
-ครูแจกส่งตะกร้าที่กระดาษไปทางด้านขวาและตะกร้าดินสอไปทางด้านซ้ายนักเรียนแต่ละคนไหว้ขอบคุณเพื่อนที่ส่งกระดาษและดินสอมาให้อย่างนอบน้อม
-ครูให้นักเรียนเลือกภาพใบไม้ในช่วงเวลาที่นักเรียนชอบ พร้อมเขียนเหตุผลใบไม้กับเราเหมือนกันอย่างไร
-ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
-เมื่อทำเสร็จให้ทุกคนวางกระดาษและดินสอไว้ด้านหน้า และร่วมกันแชร์ชิ้นงาน
ขั้นจบ :
- เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
-ครูเชิญพี่Monitor เก็บชิ้นงาน

อ.
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรมบทกลอนกำลังใจ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- นักเรียนอยู่กับตนเอง กำหนดลมหายใจเข้า – ออก สัก
4-5 ลมหายใจ
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 ท่า (กำมือ – แบมือ,กอหญ้า – งูใหญ่ ) นับท่าละ 10ครั้ง
- เรื่องเล่า ยายแก่
- กระดาษ
- ดินสอ
-ภาพยายแก่
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
- ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสิ่งอื่นๆ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูมีภาพยายแก่คนหนึ่งที่กำลังนั่งมองถนน พร้อมเล่าเรื่องราวของยายแก่คนนี้ที่กำลังเฝ้ารอลูกของยายกลับมาเยี่ยมวันแล้ววันเล่าลูกๆของแกก็ไม่มีวีแววว่าจะกลับมา และเช้าวันนี้ก็เช่นกัน วันนี้เป็นวันสำคัญทีครอบครัวหลายๆครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา คุณยายแก่คนนี้ก็ได้แต่นั่งมองภาพความสุขเหล่านั้นพร้อมกับน้ำตาค่อยไหลอกมา
-ครูใช้คำถามกระตุ้นคิดนักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร ถ้านักเรียนเป็นลูกของยายคนนั้นนักเรียนจะทำอย่างไร
-ครูให้นักเรียนช่วยเขียนข้อความผ่านบทกลอนเพื่อให้กำลังใจคุณยายเพื่อที่จะได้ให้ลูกกลับมาหาคุณยาย
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ให้นักเรียนที่อยู่ด้านขวามือของครู ให้นักเรียนหยิบคนละหนึ่งชุด (กระดาษ 1/4 A4 , ดินสอ) ขณะรับส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันส่งอย่างนอบน้อม
-นักเรียนเริ่มเขียนบทกลอนเพื่อให้กำลังคุณยาย
- นักเรียนนำเสนอผลงาน ร่วมกันแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ
- ครูเชิญ Moniterและรอง Moniterเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ  :
- เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
-ครูเชิญพี่ Monitor เก็บชิ้นงานมาให้ครู

พ.
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรมเพลงบันดาลใจ
ขั้นเตรียม 5 นาที
-ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลมครูและนักเรียนทักทายกันและกัน แล้วพาทำเบรนยิม ๒ ท่า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม(โป้งก้อย, ยังรัก)ท่าละ 10 ครั้ง

- เพลงทะเลใจ - คาราบาว
-ดินสอ
-กระดาษ
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
- ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสิ่งอื่นๆ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
-ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ครูอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำให้นักเรียนฟัง
-ครูเปิดเพลง ทะเลใจ – คาราบาว นักเรียนนั่งหลับตาฟัง
-ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร
-ครูแจกส่งตะกร้าที่กระดาษไปทางด้านขวาและตะกร้าดินสอไปทางด้านซ้ายนักเรียนแต่ละคนไหว้ขอบคุณเพื่อนที่ส่งกระดาษและดินสอมาให้อย่างนอบน้อม
-นักเรียนวาดภาพสิ่งที่อยากทำแต่ยังทำไม่สำเร็จ พร้อมเขียนข้อความสั้นๆ
- นักเรียนนำเสนอผลงาน ร่วมกันแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ
- ครูเชิญ Moniterและรอง Moniterเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ  :
- เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณทุกความตั้งใจ ,ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
-ครูให้พี่ monitor เก็บชิ้นงานเพื่อนๆ และอุปกรณ์
พฤ.
ขั้นเตรียม :
ฝึกสติกลับมารู้ตัว
จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม : ( 5 นาที )
- ทุกคนยืนล้อมเป็นวงกลม ยืนในท่าขาเหยียดตรง เท้าแยกห่างกันเล็กน้อยให้ขนานกับหัวไหล่ วางแขนทั้งสองข้างแนบขนานไปกับลำตัว ในท่าที่สบาย  ให้เรากลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตัวเอง ขณะที่หายใจเข้ารับรู้สัมผัสถึงบริเวณหน้าท้องที่พองออก เมื่อปล่อยลมหายใจออกให้รู้สึกถึงบริเวณหน้าท้องที่ยุบลง ทำไปเรื่อยๆ ประมาณ 3-5 ลมหายใจ
การทำโยคะ เป็นการฝึกการยืดหยุ่นร่างกาย ควบคู่ไปกับการฝึกสติในการรับรู้ลมหายใจ การหายใจที่ถูกต้องและสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว จะช่วยเสริมด้านบุคลิกภาพของผู้ที่ฝึกทำโยคะ
ขั้นกิจกรรม :
ฝึกการเคลื่อนไหว การมีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม : ( 15 นาที )
- เราจะเริ่มฝึกโยคะในท่าไหว้พระอาทิตย์ พระอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานแสง และพลังงานความร้อน
มหาศาล เราจะเริ่มท่านี้ด้วยการยืนในท่าที่สบาย จากนั้นค่อยๆ แยกเท้าข้างใดข้างหนึ่งออกเล็กน้อย วางแขนแนบข้างลำตัว แล้วจึงค่อยๆ วาดแขนขึ้นไปเหยียดตรงอยู่เหนือศีรษะ พร้อมกับสูดลมหายใจเข้า และค่อยๆ โน้มตัวลงพร้อมกับผ่อนลมหายใจออก หัวเข่าเหยียดตรง แขนเหยียดตรง ให้มืออยู่ในระดับที่ต่ำที่สุด คนที่สามารถให้ปลายนิ้วสัมผัสที่พื้นได้จะยอดเยี่ยมมาก คุณครูจะเริ่มนับ 1-5 จากนั้นค่อยๆ ยกตัวขึ้น แขนเหยียดตรงอยู่เหนือศีรษะ พร้อมกับสูดลมหายใจเข้า วาดแขนลงมาวางไว้ข้างลำตัวพร้อมกับผ่อนลมหายใจออก (ทำซ้ำ อีก 1 รอบ)
- จากนั้นต่อด้วยท่าที่ 2  ท่าต้นไม้  ต้นไม้ที่มีลำต้นที่แข็งแรงจะมีฐานที่กว้าง  ให้นักเรียนยกเท้าใดข้างหนึ่ง ไปวางที่ขาอีกข้างหนึ่ง ในลักษณะที่ฝ่าเท้าขนานไปกับท่อนขา ปลายเท้าชี้ลงพื้น ยิ่งวางสูงฐานของต้นไม้ก็จะยิ่งกว้าง หรือจะวางเหนือข้อเท้าขึ้นมาเล็กน้อย สำหรับคนที่ทรงตัวยาก จากนั้นวาดแขนทั้ง 2 ขึ้นไปและมือทั้งสองข้างประกบกันอยู่เหนือศีรษะแขนเหยียดตรง พร้อมกับสูดลมหายใจเข้า คุณครูเริ่มนับ 1 – 5 แล้วค่อยๆวาดแขนลงมาวางไว้ข้างลำตัว ขาเหยียดตรงวางลงที่พื้น เท้าแยก พร้อมกับผ่อนลมหายใจออก  ทำซ้ำอีก 1 รอบ (โดยสลับให้ขาอีกข้างหนึ่งยกขึ้น)
- จากนั้นต่อด้วยท่าที่ 3 ท่าเก้าอี้  เก้าอี้ขาเดียวที่แข็งแรง ให้ยกขาข้างใดข้างหนึ่ง ให้ข้อเท้าพาดเหนือหัวเข่า แขนทั้งสองข้างที่วางแนบข้างลำตัวไขว้ไปทางด้านหลัง และประสานมือทั้งสองข้าง แล้วค่อยๆ ย่อตัวลง พร้อมกับสูดลมหายใจเข้า นับ 1-5 แล้วค่อยๆยืดตัวขึ้น วางเท้าลงที่พื้น วางแขนที่ข้างลำตัวพร้อมๆ กับ ผ่อนลมหายใจออก ทำซ้ำอีก 1 รอบ (โดยสลับขาอีกข้างหนึ่ง)
- ให้นักเรียนนั่งลงที่พื้น เหยียดขาทั้งสองข้างออก เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อขา แล้วบีบนวด ขาและน่อง เราจะต่อด้วยท่าที่ 4 โยคะท่าผีเสื้อ ให้ทุกคนพับขาเข้าหาตัวเอง ให้เท้าทั้งสองข้างประกบเข้าหากัน  มือทั้งสองข้างจับที่ปลายเท้าในลักษณะโอบรอบปลายเท้า แล้วให้นิ้วมือประสานกัน ค่อยๆ ขยับขาทีละข้างขึ้นลง เหมือนผีเสื้อกำลังกระพือปีก  ในขณะที่ขาข้างหนึ่งขยับขึ้นลง ขาอีกข้างหนึ่งจะยังไม่ขยับ แล้วจากนั้นจึงสลับข้าง และขยับขาทั้งสองข้างขึ้น-ลงพร้อมๆ กัน  ท่าผีเสื้อช่วยบริหารต่อมน้ำเหลืองใต้โคนขาของเรา
- ต่อด้วยโยคะท่าที่ 5 ท่าเต่า เราจะเปลี่ยนมาอยู่ในท่านั่งคุกเข่า ทับส้นเท้า บั้นท้ายแนบติดกับส้นเท้าแขนเหยียดตรงวางไว้ข้างลำตัว สูดลมหายใจเข้าลึกๆ พร้อมกับโค้งตัวลงให้หน้าผากแตะพื้น มือของเราอยู่ในลักษณะหงายฝ่ามือขึ้น หลังมือสัมผัสกับพื้น ผ่อนคลายหัวไหล่ พร้อมกับผ่อนลมหายใจออกนับ คุณครูเริ่มนับ 1-5 แล้วยกตัวขึ้นมาอยู่ในท่านั่งคุกเข่าหลังตรง แขนเหยียดตรงแนบข้างลำตัว (ทำซ้ำอีก 1 รอบ)
- จากนั้นต่อด้วยโยคะท่าที่ 6 ท่าหงส์ เปลี่ยนจากเต่ามาเป็นหงส์ นั่งคุกเข่าทับส้นเท้า นำแขนที่เหยียดตรงอยู่ข้างลำตัวไขว้ไปด้านหลัง ใช้มือทั้งสองข้างประสานกัน อยู่ทางด้างหลัง แขนเหยียดตรงอยู่ประมาณบั้นท้าย  สูดลมหายใจเข้า พร้อมกับโค้งตัวลงหน้าผากแตะพื้น แล้วยกแขนขึ้นเหยียดตรง ไว้ด้านหลัง และผ่อนลมหายใจออกนับ 1-5  จากนั้นยกตัวขึ้นพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมานั่งคุกเข่าหลังตรง แขนเหยียดตรงวางไว้ข้างลำตัว (ทำซ้ำอีก 1 รอบ)
- ต่อด้วยท่าที่ 7 ท่าจระเข้นอนอาบแดด  ให้ทุกคน หนอนคว่ำหน้า ขาเหยียดตรง แขนเหยียดตรงอยู่ข้างลำตัว วาดแขนทั้งสองข้างมาด้านหน้าวางมือทั้งสองทับกันในลักษณะคว่ำฝ่ามืออยู่บริเวณใบหน้า เอียงแก้มข้างหนึ่งวางแนบบนหลังมือ รับรู้ลมหายใจ 15 วินาที และเปลี่ยนหันแก้มอีกด้านหนึ่งแนบกับหลังมือ รับรู้ลมหายใจ 15 วินาที
- จากนั้น ท่าที่ 8 ท่างูใหญ่ วาดแขนออกไปวางไว้ข้างลำตัว ขาเหยียดตรง หลังเท้าแนบไปกับพื้น พับแขนขึ้นมา ให้วางฝ่ามือทั้งสองข้างอยู่ระดับหน้าอก ใช้มือค้ำยัน แล้วยกตัวขึ้นมา พร้อมทั้งเงยหน้าและยืดคอให้ศีรษะเอนไปทางด้านหลัง พร้อมๆกับสูดลมหายใจเข้า เพื่อขยายกระบังลมและปอด คุณครูเริ่มนับ 1-5 ผ่อนลมหายใจออก พร้อมกับวางตัวลงกับพื้น วางแขนแนบข้างลำตัว ขาเหยียดตรง หลังเท้าแนบไปกับพื้น (ทำซ้ำ  อีก 1รอบ)
- ท่าที่ 9 ท่ายิงธนู  ให้ทุกคนนอนคว่ำหน้า ให้แขนและขาเหยียดตรง  แล้วค่อยๆพับขาทั้ง 2 ข้าง ขึ้นมาทางด้านหลัง ยื่นแขนทั้ง 2 ข้างออกไปทางด้างหลัง ใช้มือทั้งสองข้างจับที่ข้อเท้า แล้วยกลำตัวขึ้นและดึงขาขึ้นเหนือจากพื้น ให้หน้าท้องเป็นจุดศูนย์กลางที่สัมผัสกับพื้น เหมือนกับคันธนูที่เตรียมจะยิงครูเริ่มนับ 1-5 จากนั้นค่อยๆ ปล่อยตัวลงมานอนกับพื้น  แขนเหยียดตรงวางข้างลำตัว ขาเหยียดตรง หลังเท้าสัมผัสกับพื้น (ทำซ้ำอีก 1 รอบ)
(scan)ให้ทุกคนนอนหงายในท่าปลาดาว ให้แผ่นหลังสัมผัสกับพื้น ขาเหยียดตรง แขนเหยียดตรงอยู่ข้างลำตัว หงายฝ่ามือขึ้นอยู่ในท่าที่สบาย ค่อยๆ หลับตาลง รับรู้ลมหายใจของตัวเอง ให้ทุกส่วนของร่างกายเราได้พักผ่อน ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าของเราให้รู้สึกผ่อนคลาย ไล่ลงมาที่กล้ามเนื้อแขนทั้งสองข้าง แขนที่ช่วยเราทรงตัวขณะเดิน ให้รู้สึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณส่วนนี้ มารับรู้ความรู้สึกที่กล้ามเนื้อบริเวณขาของเรา จนกระทั่งถึงฝ่าเท้า นิ้วเท้าทุกนิ้ว ให้รับรู้ความรู้สึก ผ่อนคลาย เบาสบาย อิ่มเอม และมีความสุข
 จากนั้นให้นักเรียนค่อยๆ เปิดเปลือกตาขึ้นกระพริบตาถี่ๆ ปรับสายตาให้รับกับแสง พลิกตัวไปทางด้านขวาใช้มือซ้ายพาดมาด้านหน้า ดันตัวเองขึ้นมา แล้วนั่งขัดสมาธิ นั่งหลังตรง ผ่อนคลายตัวเองให้รู้สึกสบาย

ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ  : ( 5 นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน


ศ.
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรมพ่อแม่อยากเล่า
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลมครูและนักเรียนทักทายกันและกัน
- นักเรียนอยู่กับตนเอง กำหนดลมหายใจเข้า – ออก สัก
4-5 ลมหายใจ
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 ท่า (กำมือ – แบมือ,กอหญ้า – งูใหญ่ ) นับท่าละ 10 ครั้ง

ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง

ขั้นกิจกรรม : ( 15 นาที )
- ผู้ปกครองเล่าเรื่องราวต่างๆเมื่อครั้งยังเป็นเด็กให้ลูกๆร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ  : ( 5 นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม

ตัวอย่างชิ้นงาน
 
 

 
 


  

 


ขั้นจบ

ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม


 

ตัวอย่างชิ้นงาน


ขั้นจบ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น