Week7


สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
7
จันทร์
ขั้นเตรียม :
ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรม : กล่องปริศนา
ขั้นเตรียม (นาที)
ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆ กัน
ถั่ว / ใบไม้ /หิน
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- ใคร่ครวญกับสิ่งที่คิด สัมผัส
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูนำกล่องที่ใส่เมล็ดถั่ว /ใบไม้/หิน มาวางไว้ด้านหน้าและใช้คำถามกระตุ้นการคิด เช่น นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง และคิดว่าข้างในกล่องนี้จะมีอะไร จากนั้นครูส่งกล่องปริศนาให้นักเรียนทุกคนสัมผัสสิ่งของที่อยู่ในกล่อง จากนั้นครูตั้งคำถามอีกครั้งว่า นักเรียนคิดว่าสิ่งของอยู่ในกล่องคืออะไร
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามจากนั้นให้นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวหรือประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ในกล่อง (ถั่ว,ใบไม้,หิน)
ขั้นจบ :
- เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (นาที)
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม “กล่องปริศนา”
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
อังคาร
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรม: ร้อยเรียงเสียงคล้องจอง
ขั้นเตรียม (5 นาที)
ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย)โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆ กัน
- เรื่องเล่า ยายแก่
- กระดาษ
- ดินสอ
-ภาพยายแก่
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
- ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสิ่งอื่นๆ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูนำบัตรคำศัพท์มาให้นักเรียนดู และถามว่านักเรียนเห็นบัตรคำศัพท์นี้แล้วนึกถึงอะไร เกี่ยวข้องกับหลักภาษาอย่างไร
ครูเชิญนักเรียนแต่ละคน มาเรียงคำศัพท์ให้มีความคล้องจองและเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกัน
ครูขออาสานักเรียนมาอ่านเรื่องราวที่นักเรียนทุกคนช่วยกันจัดเรียงขึ้น
ครูตั้งคำถามนักเรียน เช่น นักเรียนฟังเรื่องราวแล้วรู้สึกอย่างไร นึกถึงอะไรบ้าง และคิดว่าแก่นของเรื่องนี้คืออะไร
ขั้นจบ :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม “ร้อยเรียงเสียงคล้องจอง”
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
7
พุธ
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
- อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก
กิจกรรม: เปเปอร์มาเช่ A-Z
ขั้นเตรียม (5 นาที)
ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
-เรื่องเล่าชีวิตผู้ชายสร้างงานศิลปะ
-สีน้ำ
-หลอด
-กระดาษ
-- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
- ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสิ่งอื่นๆ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
1.ครูนำอุปกรณ์ เช่น กระดาษ ไม้จิ้มฟัน ทิชชูเปียกน้ำ มาวางไว้ด้านหน้าและ ตั้งคำถามเช่น นักเรียนเห็นอะไร/คิดอย่างไร หรือนักเรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เห็นนี้อย่างไรบ้าง
2.ครูแนะนำการทำเปเปอร์มาเช่
3.ครูแจกอุปกรณ์ ขณะที่นักเรียนรับอุปกรณ์จะไหว้อย่างนอบน้อม
4.นักเรียนลงมือทำชิ้นงานสื่อเป็นสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษโดยเลือก 1 พยัญชนะ(จาก A-Z)
5.ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ถึงเหตุผลที่นักเรียนทำเป็นรูปนั้นและเชื่อมโยงกับตนเอง
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม “เปเปอร์มาเช่ A-Z
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม
-ฝึกการมีสติ รู้ตัว
-รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ของตนเอง
กิจกรรม: การเคลื่อนไหวร่างกายผ่านกิจกรรม “โยคะ
ขั้นเตรียม(5 นาที)
ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
- นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 
เพลงบรรเลงประกอบการเคลื่อนไหว


ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกสติ โดยการกำหนดและรับรู้ลมหายใจผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย
- เสริมสร้างบุคลิกภาพทีดี
- เกิดสมาธิและการจอจ่อ
ขั้นกิจกรรม(15 นาที)
ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหว ควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
- ทุกคนยืนในท่าที่สบาย  ยืนให้เต็มสองฝ่าเท้า  สัมผัสให้ได้ถึงจุดที่รับน้ำหนักตัวของเรามากที่สุดที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้าง  หัวไหล่ทั้งสองข้างไม่ต้องเกรง  หย่อนหัวไหลลงไป  ผ่อนคลายที่หัวไหลทั้งสองข้าง  หายใจเข้าลึกๆ ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ  ตามดูลมหายใจที่เป็นปกติสัก  3-4  ลมหายใจ
ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย โยคะไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
- ตามด้วยBody scan สั้นๆ เพื่อผ่อนตระหนักรับรู้ทุกลมหายใจ
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
กลับมาอยู่กับตัวเอง ครูพาผ่อนคลายอย่างมีสติ
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
7
ศุกร์
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรม : มหัศจรรย์ “อะไรในกล่อง
ขั้นเตรียม (5 นาที)
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- นักเรียนอยู่กับตนเอง กำหนดลมหายใจเข้า
ออก สัก 4-5 ลมหายใจ จากนั้นค่อยหลับตาลงช้าๆและนั่งสมาธิ ๒-๓ นาที
- ภาพสิ่งของรอบๆตัว
- กล่อง
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
- ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสิ่งอื่นๆ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูนำกล่องที่บรรจุสิ่งของไว้ภายในให้นักเรียนร่วมทายว่าด้านในมีอะไร
นักเรียนแต่ละคนผลัดเปลี่ยนกันดูสิ่งของที่อยู่ข้างใน
นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่สังเกตเห็น
ขั้นจบ:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม มหัศจรรย์ “อะไรในกล่อง
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม


ตัวอย่างชิ้นงานขั้นจบ

ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม

ตัวอย่างชิ้นงานขั้นจบขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม


ตัวอย่างชิ้นงาน


ขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น